horeca en evenementen voorwaarden

Op alle clinics, evenementen, horeca overeenkomsten, groepsarrangementen en overige arrangementen welke zijn overeengekomen anderszijds dan via reguliere ticketverkoop bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder catering-bedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horeca-diensten verlenen en horeca overeenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven ondernummer 40482082.

Uniforme Horeca Voorwaarden

Artikel 1 (definities)

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.1.1. In deze algemene voorwaarden wordt

hiermee Schaatsbaan Rotterdam B.V. geduid.

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadienst(en)

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3.1. De (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten heeft in geval van Schaatsbaan Rotterdam B.V. betrekking op de verhuurbare ruimtes op het terrein aan het Toepad 95, te Rotterdam, de ijsbanen, de curlingbaan, de bijbehorende te boeken activiteiten, clinics en bijbehorend materiaal en personeelskosten.

1.4   Klant

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5   Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6   Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7   Reserveringswaarde

De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.8   Koninklijke Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.9   No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.10   Groep

Een groep van 8 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.11   Individu

Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12   Kurken- en keukengeld

Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

1.13   Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14   Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Als daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

2.2   Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3   De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1   Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2   Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3   Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (evenementenbureaus, cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

4.1   Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

4.2   Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.2.1. In het geval van Schaatsbaan Rotterdam B.V. is een optie veertien dagen geldig. Na deze periode vervalt het optierecht, tenzij anders overeengekomen tussen klant en horecabedrijf.

4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Als de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

5.1.   Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

5.2.   Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.

5.2.1. De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Als de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

5.3   Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4   Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5   Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.5.1. Artikel 5.5. is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen goederen in bewaring neemt tegen betaling. Bezoekers van Schaatsbaan Rotterdam B.V. kunnen indien gewenst en op eigen risico gebruik maken van de bewaringservice van entropt B.V.

5.5.2. Indien bezoekers van Schaatsbaan Rotterdam B.V. gebruik wensen te maken van de bewaringservice van entropt B.V., gaan zij bij het openen van de te huren ruimte akkoord met de algemene voorwaarden van entropt B.V., te lezen op www.elockers.nl/algemene-voorwaarden-bezoekers.

5.6   Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1.   De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.1.1 De huis- en gedragsregels van Schaatsbaan Rotterdam B.V. zijn te vinden via www.schaatsbaanrotterdam.nl/pagina/baan-huisregels, in de algemene voorwaarden van Schaatsbaan Rotterdam B.V. en op diverse waarneembare plaatsen op het complex van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

6.2.   De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

6.2.1. Schaatsbaan Rotterdam B.V. behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze baan- en huisregels is weergegeven.

6.2.2. De organisatie van Schaatsbaan Rotterdam B.V. en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van het complex te verwijderen.

Artikel 7 Reserveren

7.1   Indien de gast niet binnen 45 minuten na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7.1.1. Indien de gast niet op het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, waardoor de reservering – en opvolgende reservering(en) – uitlo(o)op(t)(en) - brengt het horecabedrijf na afloop personeelskosten in rekening, te kennen €50,- incl. btw per instructeur, per medewerker, per uur.

7.2   Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

7.2.1. Reserveringen bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. worden te allen tijde geplaatst via het online reserveringssysteem, namelijk https://reserveren.schaatsbaanrotterdam.nl of schriftelijk via events@schaatsbaanrotterdam.nl.

7.2.2. Een reservering is definitief nadat de klant de digitale offerte heeft getekend en geaccepteerd en nadat Schaatsbaan Rotterdam B.V. de reservering schriftelijk heeft bevestigd aan de klant.

7.2.3. Een reservering is definitief nadat de aanbetaling voldaan is binnen de betaaltermijn van 14 dagen en voorafgaand aan de reservering. Indien een reservering wordt geplaatst binnen 14 dagen van de gereserveerde datum, vervalt de betaaltermijn van 14 dagen; de aanbetaling dient voorafgaand aan de reservering betaald te zijn aan Schaatsbaan Rotterdam B.V.

7.2.3.1. Reserveringen bestaande uit groepen van 8 tot en met 20 personen betalen 100% van de waarde van de reservering, zoals overeengekomen middels de geaccepteerde offerte, voorafgaand aan het evenement, mits schriftelijk anders overeengekomen.

7.2.3.2. Reserveringen bestaande uit groepen vanaf 21 personen betalen 50% van de waarde van de reservering, zoals overeengekomen middels de geaccepteerde offerte, voorafgaand aan het evenement, mits schriftelijk anders overeengekomen.

7.2.3.3. Indien een aanbetaling uitblijft, mits anders overeengekomen, is de reservering niet definitief en is Schaatsbaan Rotterdam B.V. niet verplicht zich te houden aan afspraken conform de offerte.

7.3 De klant kan wijzigingen in het aantal personen aanbrengen in de overeenkomst tot 3 werkdagen voorafgaand aan de reservering. Groepen van >50 personen maken wijzigingen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang kenbaar.

7.3.1. Indien een mindering in het aantal personen niet tijdig kenbaar is gemaakt aan het horecabedrijf, brengt horecabedrijf het laatst kenbaar gemaakte aantal personen in rekening.

7.3.2. Indien een vermeerdering in het aantal personen niet tijdig kenbaar is gemaakt aan het horecabedrijf, kan het horecabedrijf niet garanderen alle onderdelen uit de overeenkomst te kunnen leveren aan het extra aantal gasten.

7.3.2.1. Het horecabedrijf behoudt zich het recht voor om het extra aantal gasten welke niet voorafgaand aan de reservering kenbaar is gemaakt in rekening te brengen op de eindfactuur.

Artikel 8 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

8.1   Het horecabedrijf communiceert in het geval van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

8.2   Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.  

8.2.1 Artikel 8.2 is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. daar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen logies verstrekt.

8.3   Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1   De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen 45 minuten na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.

9.1.2   Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3   Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4   In geval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

9.1.5   Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

9.2.1   Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Bij annulering:

• Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum: 0%

• Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum: 15%

• Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum: 35%

• Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum: 60%

• Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum: 85%

• 24 uur of minder voor de ingangsdatum: 100%

9.2.1.1. Artikel 9.2.1. is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen reserveringen voor groepen van minder dan 8 personen aanneemt.

9.2.2   Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, (…).

9.2.2.1. Artikel 9.2.2. is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen reserveringen voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, aanneemt.

9.3 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank.

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank in de vorm van een arrangement is gemaakt voor een groep van 8 personen of meer dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

9.3.1.1. Als een menu/arrangement is overeengekomen:

• Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 0%

• 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 25%

• 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 50%

• 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 75%

9.3.1.2. Als geen menu/arrangement is overeengekomen:

• Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip: 0%

• 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip: 50%

9.3.1.2.1. Artikel 9.3.1.2. is van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. in geval het horecabedrijf en de klant schriftelijk een omzetgarantie zijn overeengekomen. Zie artikel 11.

9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 welke zijn overeengekomen in de door de klant geaccepteerde en ondertekende offerte van Schaatsbaan Rotterdam B.V., gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf: zie artikel 9.4.2.

9.4.1.1. Met alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 worden in geval van reserveringen bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. bedoeld; alle activiteiten welke vooraf gereserveerd dienen te worden, met uitzondering van schaatsen via de reguliere kaartverkoop van Schaatsbaan Rotterdam B.V. waarvoor een entreekaart is gekocht danwel is gereserveerd via tickets.schaatsbaanrotterdam.nl of bij de kassa van Schaatsbaan Rotterdam B.V.; verhuur van zaalruimte of (delen van) het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V.; aanvulling op gereserveerde activiteiten, zoals audiovisuele ondersteuning, entertainment, aanvullende aankleding, aanvullende faciliteiten, aanvullende personeelskosten, techniek, catering en -benodigdheden en overige afspraken gemaakt met derden.

9.4.2   Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

• Meer dan 20 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip: 0%

• Meer dan 15 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip: 25%

• Meer dan 10 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip: 50%

• Meer dan 5 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip: 75%

• 5 werkdagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

9.4.2.1. De annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 9.4.2. blijven in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht rechtsgeldig, zolang Schaatsbaan Rotterdam B.V. aan de verplichtingen genoemd en overeengekomen in de door de klant ondertekende en geaccepteerde offerte kan blijven voldoen.

9.4.3   Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende: (…).

9.4.3.1. Artikel 9.4.3. is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen reserveringen voor individuen aanneemt.

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1   Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.

9.5.2   Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3   Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4   Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.5   Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Als er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6   Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met be-trekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.

9.5.6.1. Artikel 9.5.6. is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam de zoals in artikel 9.5.6. genoemde diensten niet levert.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1   Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2   Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

10.3   Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

10.4 Schaatsbaan Rotterdam B.V. maakt per reservering afspraken over de tussentijdse betaling dan wel aanbetaling; zie voor regels omtrent aanbetalingen artikel 7.2.3.

Artikel 11 Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

11.1.1. Schaatsbaan Rotterdam B.V. bepaalt per reservering en in overleg met de klant welke omzetgarantie afgegeven wordt.

11.1.2. Bij annulering van een reservering geldt artikel 9.3.1.2.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1   Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

12.2   Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.3   Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.4   Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf )pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.5   Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6   Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.6.1. Artikel 12.6 is niet van toepassing op Schaatsbaan Rotterdam B.V. aldaar Schaatsbaan Rotterdam B.V. geen goederen in bewaring neemt tegen betaling; zie artikel 5.5.

12.7   Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1   De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

14.2   Voor bijzondere diensten kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3   Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4   De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5   Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6   Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7   Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het horecabedrijf bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.7.1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, ondanks drie herinneringen, welke digitaal kenbaar gemaakt zullen worden, start het horecabedrijf het incassotraject, waarbij het horecabedrijf in ieder geval de wettelijke incassokosten van minimaal 40 euro in rekening brengt.

14.8   Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9   Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10   Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:

• De kosten van executie

• De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten

• De rente

• De schade

• De hoofdsom

14.11   Betaling geschiedt in euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12   Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

14.12.1. Schaatsbaan Rotterdam B.V. accepteert geen contanten en enkel betalingen per bankoverschrijving, giro of creditcard.

14.13 Reserveringen bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. worden te allen tijde middels een digitale factuur binnen de betaaltermijn van 14 dagen afgerekend. Pinbetalingen op de dag van de reserveringen worden niet geaccepteerd.

14.14 De tijdens de reservering door de klant afgenomen drank- en etenswaren welke niet zijn meegenomen in de door de klant ondertekende en geaccepteerde offerte, zullen na afloop van een reservering op de eindfactuur verrekend worden.

14.14.1 De tijdens de reservering door de klant afgenomen drank- en etenswaren welke niet zijn meegenomen in de door de klant ondertekende en geaccepteerde offerte, worden op de eindfactuur verrekend met de reeds betaalde aanbetaling van de reservering. Een teveel door de klant betaald bedrag wordt teruggestort op de betaalrekening van de klant binnen tien werkdagen.

14.15 Indien de adressering van een reeds verstuurde factuur en/of overige gegevens voor facturatie na verzending van de aanbetalings- of eindfactuur aangepast moeten worden, omdat de klant deze gegevens niet tijdig kenbaar heeft gemaakt aan Schaatsbaan Rotterdam B.V., brengt Schaatsbaan Rotterdam B.V. per te sturen creditfactuur administratiekosten ter hoogte van €75 incl. BTW in rekening.

14.15.1 Bij het plaatsen van de reservering dient de klant het factuuradres en overige gegevens voor facturatie schriftelijk kenbaar te maken aan Schaatsbaan Rotterdam B.V., nadat de overeenkomst ondertekend en geaccepteerd is.

Artikel 15 Overmacht

15.1   Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2   Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

16.1   In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.

16.2   Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

16.3   Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

16.4 Schaatsbaan Rotterdam B.V. neemt gevonden voorwerpen in bewaring tot uiterlijk 14 dagen na vondst. Na deze periode worden gevonden voorwerpen geschonken aan een stichting naar keuze van het horecabedrijf en/of vernietigd. Gevonden voorwaarpen met een waarde hoger dan €200,- worden tot één maand na einde van een openingsseizoen in bewaring gehouden.

Artikel 17 Kurken- en keukengeld

17.1 Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

17.1.1 Bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. is het niet toegestaan eigen drank- en etenswaren mee te nemen en/of te consumeren op het terrein.

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1   Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2   In geval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3   Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4   De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19 Publiciteit

19.1 Het horecabedrijf is/blijft gerechtigd om de door haar verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de klant en/of gebruiker af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties of advertenties, zonder voorafgaande toestemming van de klant en/of gebruiker of derden en zonder dat het horecabedrijf daarvoor enigerlei vergoeding aan de klant en/of gebruiker of een derde is verschuldigd.

Artikel 20 Klachtplicht

20.1 Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct mondeling danwel schriftelijk te melden aan het horecebedrijf. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat horecabedrijf in staat is hierop adequaat te reageren.

20.2 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat het horecabedrijf gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.