algemene voorwaarden

Bij aankoop van een product van en/of toetreding tot het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V. ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het bezoekersreglement van Schaatsbaan Rotterdam B.V. Onze privacy verklaring vind je hier.

Algemene Voorwaarden en Bezoekersreglement 2023-2024

Inhoud

1.      Artikel 1. Definities                        

2.     Artikel 2. Toepasselijkheid

3.     Artikel 3. Handhaving

4.     Artikel 4. Verbodsreglement

5.     Artikel 5. Gebodsbepalingen 400-meterbaan

6.     Artikel 6. Gebodsbepalingen Funbaan en/of Curlingbaan

7.     Artikel 7. Gebodsbepalingen

8.     Artikel 8. Aansprakelijkheidsbeperking

9.     Artikel 9. Camera’s

10.   Artikel 10. Publiciteit

11.    Artikel 11. Klachtplicht

12.   Artikel 12. Geschillen

13.   Voorwaarden Aankoop tickets Schaatsbaan Rotterdam B.V.

14.   Voorwaarden Wijzigen of annuleren tickets

15.   Aanschaf van producten

16.   Groepen, scholen en reserveringen

17.    Prijs, betalingsvoorwaardenen BTW

18.   ToepasselijkheidAlgemene Voorwaarden tickets

Nb. Op horeca overeenkomsten, evenementen, zakelijke groepsreserveringen en arrangementen bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. Deze lees je hier.

Artikel 1. (definities)

1.1     Algemene Voorwaarden: de hiernavolgende algemene voorwaarden van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

1.2    Organisatie: Schaatsbaan Rotterdam B.V. gevestigd aan Toepad 95 (3063NJ) te Rotterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58401865 en/of één van de aan hen gelieerde rechtspersonen.

1.3    Terrein: het omheinde terrein waarop zich de schaatsbanen, het parkeerterrein, restaurant(s), terras en overige faciliteiten van Schaatsbaan Rotterdam B.V. bevinden.

1.4    Schaatsbanen: 400-meterbaan, Funbaan en Curlingbaan.

1.5    RHV Leonidas: de hockeyvereniging liggend op hetzelfde terrein als Schaatsbaan Rotterdam B.V.

1.6    Bezoeker: eenieder die zich al dan niet met goedvinden van Schaatsbaan Rotterdam B.V. op het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V. bevindt.

1.7     Gebruiker: de gebruiker als zodanig omschreven in de overeenkomst.

1.8    Overeenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door organisatie aan gebruiker van goederen en/of verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming ook.

1.9    Product: een entreebewijs, aankoop, ticket, abonnement of rittenkaart, aangeschaft door gebruiker voor toegang tot en gebruik van de faciliteiten van de organisatie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1             Door zich op het Schaatsbaan Rotterdam B.V. terrein te begeven, aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het bezoekersreglement. Deze algemene voorwaarden en het bezoekersreglement zijn bovendien verbonden aan ieder product, verkoop, uitgifte en (huur)overeenkomst en overige diensten van of georganiseerd door of namens de organisatie.
2.2            De organisatie wijst de toepasselijkheid van eventueel door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.3.           De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en het bezoekersreglement tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek.
2.4.           Ingeval van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en het bezoekersreglement wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3. Handhaving

3.1             Schaatsbaan Rotterdam B.V. is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit bezoekersreglement gerechtigd de betreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het terrein te ontzeggen.
3.2            Organisatie kan voorts al datgene doen dat organisatie ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.
3.3            De bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen en geboden vanuit de organisatie, medewerkers en/of vrijwilligers.

Artikel 4. Verbodsreglement

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Schaatsbaan Rotterdam B.V. verboden:
4.1             zich op het terrein te bevinden zonder geldig toegangsbewijs;
4.2            aan Schaatsbaan Rotterdam B.V. toebehorende zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor de aarden inrichting bedoeld zijn, een en ander ter beoordeling aan organisatie;
4.3            de orde op het terrein te verstoren, een en ander ter beoordeling aan organisatie;
4.4            medewerkers van organisatie en vrijwilligers door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan organisatie;
4.5            afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken;
4.6            goederen te koop aan te bieden;
4.7            verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens op het terrein te brengen dan wel te gebruiken;
4.8            foto, video, film-, geluids- en andere opnames te gebruiken voor commercieel gebruik. 
4.9            er geldt voor alle overdekte locaties en onoverdekte locaties op het gehele terrein een rookverbod (dit geldt eveneens voor de e-sigaret).;
4.10          bezoekers van organisatie te benaderen voor handtekeningen voor welk doel dan ook, werving en/of sampling;
4.11           strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling aan organisatie;
4.12          eigen drink- en etenswaren mee te nemen dan wel te nuttigen op het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V;
4.13          de schaatsbanen te betreden tijdens een dweilpauze op betreffende schaatsbaan;
4.14          zonder handschoenen de schaatsbanen te betreden; het dragen van handschoenen op het ijs is verplicht;
4.15          eigen sleetjes, schaatshulpjes en ander soort materiaal mee te nemen naar Schaatsbaan Rotterdam B.V. dan wel te gebruiken op de schaatsbanen;
4.16          op de paden te lopen met huurschaatsen, mits deze overdekt zijn met rubberen matten of houten vlonders; lopen op de bestraatte paden met huurschaatsen is verboden. Bij overtreding brengen wij slijpkosten in rekening ter hoogte van minimaal 12 euro 50 per paar schaatsen;
4.17          ijshockeymateriaal, ballen, pucks en ander soort materiaal zelf mee te nemen dan wel te gebruiken op het terrein van de organisatie;
4.18          sneeuwballen te gooien;
4.19          huisdieren mee te nemen naar het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V. i.v.m. de veiligheid van uw huisdier; voor hulpbehoevenden maakt organisatie een uitzondering mits van tevoren telefonisch of schriftelijk goedgekeurd door een van de medewerkers van organisatie.

Artikel 5. Gebodsbepalingen 400-meterbaan

5.1            de binnenzijde van de 400-meterbaan is enkelen alleen bestemd voor de ervaren rijders;

5.2            de buitenzijde van de 400-meterbaan is enkelen alleen bestemd voor de langzame, lerende en recreatieve rijders tenzij tijdens een noren-uur;

5.3            het gebruik van sleetjes en/of schaatshulpjes is niet toegestaan op de 400-meterbaan;

5.4           de schaatsbanen mogen alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen; het is niet toegestaan het ijs met schoenen te betreden; dit geldt ook voor jonge kinderen;

5.5           het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht;

5.6           het is niet toegestaan om de 400-meterbaan te betreden wanneer deze word gedweild;

5.7            het is niet toegestaan om te zitten op de boarding langs de schaatsbaan.

Artikel 6. Gebodsbepalingen Funbaan en/of Curlingbaan

6.1.          op de Funbaan is het gebruik van noren niet toegestaan; deze baan mag enkel en alleen betreden worden met kunst- en ijshockeyschaatsen (en glij-ijzers);

6.2.         de schaatsbanen mogen alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen; het is niet toegestaan het ijs met schoenen te betreden; dit geldt ook voor jonge kinderen;

6.3.         het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht;

6.4.         het gebruik van schaatshulpjes, verkregen via Schaatsbaan Rotterdam B.V., is toegestaan op de Funbaan;

6.5.         het is niet toegestaan om een schaatshulpje van Schaatsbaan Rotterdam B.V. mee te nemen naar het Winterplein, restaurant of de 400-meterbaan: schaatshulpjes blijven te allen tijde op de Funbaan;

6.6.         het is niet toegestaan om de Funbaan te betreden wanneer deze wordt gedweild;

6.7.          het is niet toegestaan om te zitten op de boarding langs de schaatsbaan;

6.8.         in het verlengde van de Funbaan ligt de Curlingbaan. De Curlingbaan is primair bedoeld voor curling; wanneer geen curling plaatsvindt op deze schaatsbaan, wordt deze schaatsbaan gebruikt voor schaatsen. Openingstijden van de Curlingbaan voor schaatsers zijn afhankelijk van reserveringen van curling. Organisatie behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de Curlingbaan te allen tijde te wijzigen zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. 

Artikel 7. Gebodsbepalingen

7.1             iedere bezoeker is gehouden op aanvraag van de medewerkers van organisatie een geldig toegangs- en/of legitimatiebewijs te tonen;
7.2            alle informatieborden alsmede instructies en aanwijzingen van de medewerkers van organisatie dienen strikt en terstond in acht genomen te worden;
7.3            groepen scholieren (basisonderwijs, middelbaar onderwijs) dienen te allen tijde begeleid te worden door een gezien het aantal scholieren voldoende aantal begeleiders (uitgangspunt 1:10);
7.4            op het parkeerterrein dient niet harder dan vijf kilometer per uur te worden gereden;
7.5            gebruik maken van het parkeerterrein is op eigen risico.

Artikel 8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1             het verblijf van de bezoeker op het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V., alsmede het gebruik van de faciliteiten, het parkeerterrein alsmede van het te gebruiken en te huren materiaal, is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
8.2            organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal van eigendommen;
8.3            organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel opgedaan voorafgaand, tijdens en/of na een bezoek aan het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V.;
8.4            aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade;
8.5            iedere aansprakelijkheid van organisatie is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangsbewijs dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Indien organisatie echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van organisatie in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat organisatie ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen;

Artikel 9. Camera’s

9.1             voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers hangen camera’s op het terrein;
9.2            camerabeelden worden niet voor andere doeleinden dan veiligheid gebruikt;
9.3            de bewaartermijn van deze camerabeelden is maximaal vijf werkdagen.

Artikel 10. Publiciteit

10.1           De organisatie is/blijft gerechtigd om de door haar verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de gebruiker af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties of advertenties, zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker of derden en zonder dat de organisatie daarvoor enigerlei vergoeding aan de gebruiker of een derde is verschuldigd.

Artikel 11. Klachtplicht

11.1            Bezoeker is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct mondeling of schriftelijk te melden aan organisatie. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat organisatie in staat is hierop adequaat te reageren.
11.2           Eenklacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat de organisatie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 12. Geschillen

12.1.          Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
12.2.          Eengeschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een van de partijen zulks verklaart.
12.3.         Een geschil ten aanzien vaneen bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen twaalf (12) maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETS

Voorwaarden Aankoop tickets Schaatsbaan Rotterdam B.V.

1.      Zonder geldig ticket, entreebewijs, rittenkaart, abonnement of reservering wordt geen toegang verleend tot het terrein van Schaatsbaan Rotterdam B.V;

1.1.     Loop bij de entree van het terrein direct door naar de toegangspoortjes en houd het ticket gereed om te scannen. 

2.     Het ticket is geldig voor één bezoek van één persoon;

2.1.    Een bezoek is voorafgaand aan het bezoek gereserveerd.

3.     De QR-code van het ticket is scanbaar vanaf een smartphone of tablet.

4.     Uw ticket is voorzien van een random uitgegeven unieke (bar)code.

4.1.    Bij de entree wordt uw ticket gescand;

4.2.    Alle tickets zijn maar éénmaal geldig;

4.3.    Kopiëren van het ticket is daarmee nutteloos;

4.4.   Elk misbruik zal door organisatie worden vervolgd;

4.5.   De tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum;

4.6.   Buiten deze datum is geen recht op toegang. 

5.     Een entreebewijs is enkel geldig in combinatie met een geldig gereserveerd tijdslot.

6.     Het entreebewijs kan niet in combinatie met andere acties, vouchers, arrangementen en/of(online) aanbiedingen worden gebruikt, mits anders aangegeven op de website van organisatie.

7.     Het entreebewijs is niet inwisselbaar voor geld of een nieuw ticket.

8.     Schaatsbaan Rotterdam B.V. is verantwoordelijk voor het correct werken van de codes en toegangscontrole daar waar deze door Schaatsbaan Rotterdam B.V. zijn gefaciliteerd;

8.1.    Schaatsbaan Rotterdam B.V. is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer +3110 7900 514;

8.2.    In alle gevallen gelden bij het betreden van het terrein de algemene voorwaarden en het bezoekersreglement en houdt organisatie het recht voor u de toegang te ontzeggen;

8.3.   Interpretatie en uitvoer van het bezoekersreglement ligt bij de medewerkers van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

9.     De QR-code op het uitgeprinte entreebewijs mag geen vouw bevatten of anderszins beschadigd zijn. Bij een vouw of beschadiging kan de toegang niet worden gegarandeerd. U kunt in dat geval geen aanspraak maken op vervanging van het entreebewijs of restitutie.

10.   Doorverkoop en/of namaak van entreebewijzen is verboden.

11.    Schaatsbaan Rotterdam B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan het terrein.

12.   Schaatsbaan Rotterdam B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.

13.   De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering;

13.1.    Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

14.   Schaatsbaan Rotterdam B.V. zal zorg dragen voor de verzending van de bestelde tickets;

14.1.   Uw tickets worden binnen 30 minuten per e-mail verstuurd.

15.   In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Schaatsbaan Rotterdam B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

16.   Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden en het bezoekersreglement van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

17.    In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Schaatsbaan Rotterdam B.V.

Voorwaarden Wijzigen of annuleren tickets

1.      Het is tot 30 minuten voor en 15 minuten na het gereserveerde tijdslot mogelijk om de online reservering kosteloos te wijzigen, mits op het nieuw gekozen moment geen extra kosten worden gerekend aan gebruiker; in dit geval betaalt gebruiker het verschil;

1.1.     Het wijzigen van een reservering kan onbeperkt tot aan het einde van het seizoen waarin de tickets zijn aangeschaft, daarna vervalt het recht tot omboeken en verliest het ticket de geldigheid;

1.2.    Bij het wijzigen van een reservering kan men een nieuwe bezoekdatum kiezen tot het einde van het huidige seizoen waarvoor de tickets zijn aangeschaft; daarna vervalt de geldigheid van het ticket; gebruiker heeft in dit geval geen recht op restitutie.

1.3.    Een reservering voor een werkdag kan alleen omgeboekt worden naar een reservering voor dezelfde dag (later tijdstip) of naar een reservering voor een andere werkdag (m.u.v. vakanties). Een reservering voor een werkdag kan niet omgeboekt worden naar een reservering voor het weekend en/of vakanties in verband met het prijsverschil van de tickets. Een reservering voor het weekend en/of vakanties kan wel omgeboekt worden naar een werkdag; het prijsverschil van deze tickets wordt niet verrekend.

2.     Actietickets mogen alleen gewijzigd worden binnen de geldige datum beschreven op het ticket (o.b.v. actievoorwaarden).

3.     (Deel)annuleringen van een order zijn niet mogelijk;

3.1.    Uitzonderingen kunnen worden gemaakt (bij bijzondere omstandigheden) in overleg met medewerkers van organisatie; hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht;

3.2.    Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot annulering te weigeren zonder hiervoor aansprakelijk te worden gehouden.

Aanschaf van producten

1.      Bij aanschaf van het product door gebruiker, bij zowel de online- als fysieke verkooppunten, gaat gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en het bezoekersreglement van Schaatsbaan Rotterdam B.V.;

2.     Bij de aanschaf van een product heeft de gebruiker de algemene voorwaarden en het bezoekersreglement van Schaatsbaan RotterdamB.V. geaccepteerd, waarin gebruiker akkoord gaat met betalingsvoorwaarden van de organisatie.

3.     Het aangeschafte product van de organisatie is geldig;

3.1.    entreebewijs en schaatshuur: voor een eenmalig bezoek en gebruik;

3.2.    5-/10-rittenkaart: voor 5 of 10 bezoeken tijdens het seizoen waarvoor gebruiker het product heeft aangeschaft;

3.3.    abonnement: voor een onbeperkt aantal bezoeken gedurende één seizoen, namelijk het seizoen waarvoor gebruiker het product heeft aangeschaft.

4.     Het aangeschafte product van de organisatie is geldig;

4.1.    entreebewijs en schaatshuur: voor een eenmalig bezoek van één gebruiker;

4.2.    5-/10-rittenkaart: voor 5 of 10 bezoeken vanéén gebruiker; dit type entreebewijs is persoonsgebonden;

4.3.    abonnement: voor een onbeperkt aantal bezoeken gedurende één seizoen van één gebruiker, namelijk het seizoen waarvoor gebruiker het product heeft aangeschaft; dit type entreebewijs is persoonsgebonden;

5.     Aangeschafte producten door gebruiker zijn enkel geldig voor het seizoen waarin gebruiker het product heeft aangeschaft. Producten (entreebewijzen, rittenkaarten, abonnementen, schaatsverhuur en overige producten) zijn niet geldig tijdens een volgend seizoen.

6.     Indien gebruiker het product niet of onvolledig gebruikt heeft tijdens een seizoen van Schaatsbaan Rotterdam B.V., heeft gebruiker geen recht de resterende producten (entreebewijs, rittenkaart, abonnement, schaatsverhuur en overige producten) te gebruiken tijdens een volgend seizoen;

6.1.    Producten van organisatie zijn te allen tijde seizoensgebonden en slechts geldig voor één seizoen van de organisatie.

7.     Indien gebruiker het product niet of onvolledig gebruikt heeft tijdens een seizoen van Schaatsbaan Rotterdam B.V., heeft gebruiker geen recht op restitutie van het product.

8.     Schaatsbaan Rotterdam B.V. kan een maximum aantal tickets vaststellen dat per overeenkomst kan worden aangeschaft;

8.1.    Indien gebruiker meer tickets wenst dan het toegestane maximum, dient gebruiker meerdere overeenkomsten aan te gaan.

9.     Schaatsbaan Rotterdam B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/overeenkomst te weigeren. Gebruiker zal daarover worden geïnformeerd per e-mail.

10.   Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze in producten, wat betreft soort en aantallen, en dient dit te doen voordat tot aankoop wordt overgegaan.

10.1.  Na aankoop kunnen soorten en aantallen niet gewijzigd worden.

11.    Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te verwerken. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van tickets en/of producten.

12.   Het herroepingsrecht is van toepassing binnen veertien dagen na aankoop op tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn;

12.1.   In het geval van Schaatsbaan Rotterdam B.V.is het herroepingsrecht van toepassing op aankoop van een 5-/10-rittenkaarten/of een abonnement mits hier nog geen tijdsloten voor zijn gereserveerd;

12.2.  Het herroepingsrecht op 5-/10-rittenkaarten en abonnementen is niet van toepassing wanneer met betreffende kaart reeds één of meerdere data zijn gereserveerd;

12.3.  Het herroepingsrecht op 5-/10-rittenkaarten en abonnementen is niet van toepassing wanneer met betreffende kaart reeds één of meerdere bezoeken aan de organisatie hebben plaatsgevonden en/of wanneer deze reeds gebruikt zijn als entreebewijs;

12.4.  Restitutie van het abonnementsgeld bij annulering van een abonnement en/of rittenkaart na 14 dagen na de aankoop c.q. het afsluiten daarvan is niet mogelijk.

13.   Het herroepingsrecht is niet van toepassing op tickets die zijn gekocht voor gebruik op één of meerdere vaste data en/of op tickets die geldig zijn in een vaste periode van maximaal 14 dagen;

13.1.   Het herroepingsrecht is hiermee niet van toepassing op alle entreebewijzen voor Schaatsbaan Rotterdam B.V., met uitzondering van ongebruikte 5-/10-rittenkaarten en abonnementen, daar alle entreebewijzen voor Schaatsbaan Rotterdam B.V. te allen tijde enkel geldig zijn in combinatie met een gereserveerd tijdslot.

 

Groepen, scholen en reserveringen

 1.      Indien gebruiker een product aanschaft voor een groep van meerdere gebruikers, heeft gebruiker geen recht op een tegemoetkoming in prijs.

2.     Organisatie behoudt zich het recht voor om per groep gebruikers te bepalen of betreffende groep in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in prijs.

3.     Organisatie behoudt zich het recht voor om een verzoek tot tegemoetkoming in prijs te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4.     Wanneer gebruiker een reservering plaatst voor een groep middels het reserveringsplatform van Schaatsbaan Rotterdam B.V., te kennen via het online platform https://reserveren.schaatsbaanrotterdam.nl, gaat gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en het bezoekersreglement van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

5.     Het online reserveringsplatform van Schaatsbaan Rotterdam B.V. neemt groepsreserveringen aan voor groepen bestaande uit leerlingen en begeleiders van het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, kinderfeestjes.

6.     Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes komen in aanmerking voor een gereduceerde entreeprijs en/of een tegemoetkoming in prijs van andere producten.

6.1.    MBO, HBO en WO-groepen komen niet in aanmerking voor een speciaal tarief en kunnen een regulier entreebewijs aanschaffen via de online ticketshop van Schaatsbaan Rotterdam B.V., https://tickets.schaatsbaanrotterdam.nl.

6.2.   Schaatsbaan Rotterdam B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde anders te doen besluiten zonder opgaaf van reden.

7.     Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes vinden alleen plaats op de daarvoor bestemde momenten, mits anders overeengekomen met organisatie.

7.1.     Indien een groep later dan 30 minuten dan het afgesproken tijdstip aanwezig is vervalt het recht op betreffende reservering en restitutie van het reeds betaalde aankoopbedrag, mits anders overeengekomen met organisatie.

7.2.    Indien een groep later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is heeft betreffende groep geen recht op verlenging van de reservering; het afgesproken eindmoment blijft te allen tijde gelden.

8.     De contactpersoon van reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes kan het aantal personen van de reservering tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip wijzigen, mits anders overeengekomen met organisatie.

8.1.    Indien het aantal personen niet tijdig gewijzigd is middels het online reserveringsplatform, schriftelijk of telefonisch, is het laatst kenbaar gemaakte aantal personen definitief.

8.2.    Indien het aantal personen niet tijdig gewijzigd is middels het online reserveringsplatform, schriftelijk of telefonisch, is het laatst kenbaar gemaakte aantal personen het aantal wat Schaatsbaan Rotterdam B.V. in rekening brengt bij gebruiker.

9.     De contactpersoon van reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes is te allen tijde verantwoordelijk voor de groep wanneer deze zich begeeft op het terrein van organisatie.

10.   De contactpersoon van reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes is verantwoordelijk om bestaande baan- en huisregels te communiceren met overige aanwezigen tijdens de reservering.

10.1.  Bovengenoemde contactpersoon ziet toe en draagt, samen met begeleiders genoemd zoals in artikel 11 van deze sectie, zorg dat de groep waarvoor gereserveerd is te allen tijde de baan- en huisregels van organisatie opvolgt en naleeft.

11.    Groepen bestaande uit basis- en middelbaar onderwijs leerlingen hebben te allen tijde begeleiders bij zich, uitgaande vaneen ratio van 1:10.

11.1.   Bovengenoemde begeleiders krijgen gratis toegang bij een ratio van 1:10, mits anders overeengekomen met organisatie.

11.2.   Bovengenoemde begeleiders zijn te allen tijde achttien jaar of ouder en zijn geen leerling of (deeltijd)student van betreffende instantie.

11.3.   Indien een groep meer begeleiders gelieft mee te nemen dan toegestaan zoals genoemd in artikel 11.1 van deze sectie, kan de contactpersoon van de reservering, mits anders overeengekomen met organisatie, entreebewijzen aanschaffen voor het reguliere tarief van entreebewijzen van Schaatsbaan Rotterdam B.V., mogelijk via https://tickets.schaatsbaanrotterdam.nl of via contactpersoon binnen de organisatie.

11.4.   Schaatsbaan Rotterdam B.V. behoudt zich het recht voor om anders te bepalen zonder opgaaf van redenen.

12.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders vinden te allen tijde plaats op momenten buiten schoolvakanties zoals deze regionaal gelden.

13.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes zijn definitief nadat dit schriftelijk is bevestigd door organisatie.

14.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes zijn definitief nadat aan betalingsvoorwaarden is voldaan.

14.1.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes worden te allen tijde op de dag van de reservering per pin betaald bij de entree van Schaatsbaan Rotterdam B.V.

14.1.1.  Indien het definitief aantal aanwezigen behorende tot de reservering niet tijdig kenbaar is gemaakt bij organisatie, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

14.2.  Het is niet mogelijk voor bovengenoemde reserveringen om te betalen op een andere wijze dan zoals genoemd in artikel14.1 van deze sectie.

14.3.  Het is niet mogelijk voor bovengenoemde reserveringen om te betalen middels een factuur en/of bankoverschrijving.

15.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes gelden annuleringsvoorwaarden.

15.1.   Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes kunnen tot 5 werkdagen voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip kosteloos geannuleerd worden.

15.2.  Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes welke tot 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip worden geannuleerd, betalen annuleringskosten ter hoogtevan 150 euro exclusief BTW, welke middels een factuur in rekening worden gebracht.

15.3.  Reserveringen voor groepen bestaande uit basis onderwijs leerlingen en begeleiders, middelbaar onderwijs leerlingen en begeleiders en kinderfeestjes welke binnen 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip worden geannuleerd, betalen annuleringskosten ter hoogte van 250 euro exclusief BTW, welke middels een factuur in rekening worden gebracht.

15.4.  Organisatie behoudt zich het recht voor om anders te bepalen zonder opgaaf van redenen.

 

Prijs,Betalingsvoorwaarden en BTW

1.      Alle op de website vermelde ticketprijzen zijn inclusief BTW en zonder andere kosten. Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de tickets, mits anders vermeld op de website.

2.     Betaling geschiedt in euro.

3.     Tickets kunnen uitsluitend via de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.

4.     Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt organisatie geen enkele aansprakelijkheid.


Toepasselijkheid

1.      Alle overeenkomsten tussen SchaatsbaanRotterdam B.V. en gebruiker en/of bezoeker zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

2.     Het Weens Koopverdrag (Verdrag door VerenigdeNaties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op deze overeenkomst niet van toepassing.

 

Op horeca overeenkomsten, evenementen, zakelijke groepsreserveringen en arrangementen bij Schaatsbaan Rotterdam B.V. zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. Deze lees je hier.